Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu
w Chmielniku
Statut SLODS


Statut
Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Doliny Strugu
w Chmielniku
Rozdział I

Postanowienia ogólne§ 1.


1.Społeczne Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu w Chmielniku zwane dalej „Liceum” zakłada i prowadzi Stowarzyszenie „Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom Trzeźwa Gmina” w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, posiadające osobowość prawną w Rzeczpospolitej Polskiej.


2.Liceum nosi nazwę: Społeczne Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu
w Chmielniku. Nazwa szkoły jest ściśle związana z realizowanym w niej kierunkiem pracy dydaktycznej i wychowawczej.


3.Siedzibą Liceum jest miejscowość Chmielnik - adres: Chmielnik 4b, 36-016 Chmielnik.

4.Podstawowymi aktami prawnymi działania Liceum są:

a)ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 1996 r. nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,

b)Statut Liceum wraz z wewnętrznymi regulaminami.


5.Nadzór pedagogiczny nad działalnością Liceum sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.


6.Nauczanie i wychowanie w Liceum oparte jest na zasadach i wartościach chrześcijańskich, przy zachowaniu szacunku dla każdego ucznia. Chrześcijańska koncepcja osoby ludzkiej i chrześcijański system wartości stanowią punkt odniesienia i inspiracji dla całej działalności.


7.Liceum wypełnia warunki przewidziane dla szkół niepubliczny, a w szczególności:

a)zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkól publicznych,

b)realizuje programy nauczania zawierające podstawy programowe,

c)realizuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów,

d)prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustalona dla szkół publicznych.


8.Stowarzyszenie będąc organem prowadzącym odpowiada za działalność Liceum,
a w szczególności:

a)nadaje statut zgodny z postanowieniami, ustawy o systemie oświaty oraz wprowadza jego nowelizacje,

b)nadaje imię na wniosek Rady Liceum lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,

c)zatwierdza sztandar, ceremoniał, tarcze, dyplomy,

d)zatrudnia i zwalnia Dyrektora,

e)zarządza majątkiem,

f)zatwierdza plan finansowy i przyjmuje jego realizację,

g)przyjmuje roczne sprawozdania szkoły,

h)zatwierdza arkusz organizacyjny,

i)opiniuje projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne istotne sprawy,

j)przeprowadza mierzenie jakości pracy szkoły,

k)przeprowadza likwidację Liceum zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty.Rozdział II

Cele i zadania Liceum
§ 2.


1.Liceum realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze określone
w ustawie o systemie oświaty i w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie ze swym charakterem, a w szczególności:

a)dąży do integralnego i wszechstronnego rozwoju ucznia,

b)harmonijnie realizuje zadania w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności
i wychowania, traktując je jako wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela,

c)wspiera wychowawczą role rodziny,

d)kształtuje zdrowe środowisko wychowawcze,

e)sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości.


2.Liceum w zakresie nauczania zapewnia:

a)naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i w piśmie
z wykorzystaniem różnorodnych środków przekazu,

b)poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresach umożliwiających studia wyższe bądź ułatwiających zdobywanie zawodu,

c)dochodzenie do rozumienia przekazywanych treści,

d)rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności,

e)rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

f)traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi
i siebie,

g)poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia, społecznego,

h)poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.


3.W pracy wychowawczej Liceum zmierza do tego, aby uczniowie:

a)stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra, w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętne dążenie do dobra własnego
z dobrem innych, wolności własnej z wolnością innych,

b)poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

c)uczyli się szacunku dla dobra wspólnego, jako podstawy życia społecznego oraz, przygotowali się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej, państwie i Kościele,

d)poznali wartości moralne, ich właściwą hierarchię oraz dokonywali, wyborów zgodnych z tą hierarchią,

e)kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów,

f)umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę uczniów, rodziców
i wychowawców.Rozdział III

Organy Liceum
§ 3.


1.Organami Liceum są:

a)Dyrektor,

b)Rada Pedagogiczna,

c)Samorząd. Uczniowski,

d)Rada Liceum oraz Rada Rodziców - jeżeli zostały utworzone.§ 4.

Dyrektor Liceum


1.Dyrektor w ramach powierzonej mu funkcji odpowiada za całokształt życia Liceum, prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego, a w szczególności:

a)reprezentuje Liceum na zewnątrz,

b)dba o prestiż i tworzy wizję przyszłości Liceum,

c)opracowuje i przedstawia organowi prowadzącemu do zatwierdzenia: program dydaktyczno-wychowawczy Liceum, arkusz organizacyjny Liceum, preliminarz budżetowy Liceum,

d)dba o systematyczne poprawianie warunków organizacyjnych, materialnych
i technicznych Liceum,

e)zwołuje posiedzenia i przewodniczy Radzie Pedagogicznej,

f)realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,

g)sprawuje wewnętrzny nadzór w celu systematycznego doskonalenia pracy nauczycieli,

h)dba o zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

i)egzekwuje przestrzeganie bezpieczeństwa i dyscypliny pracy,

j)sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą i majątkiem Liceum,

k)zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników Liceum,

l)określa zakres obowiązków i odpowiedzialności nauczycieli oraz innych pracowników Liceum,

m)nadzoruje i odpowiada za prowadzenie dokumentacji Liceum,

n)na wniosek Rady Pedagogicznej dokonuje skreślenia z listy uczniów,

o)wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.


§ 5.


Rada Pedagogiczna


1.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczy ciele oraz Dyrektor Liceum.


2.Rada Pedagogiczna wraz z Dyrektorem Liceum jest organem odpowiedzialnym za realizacje programu dydaktyczno-wychowawczego i podejmującym związane z tym decyzje a także jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora.


3.Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Liceum.


4.Rada Pedagogiczna:

a)współtworzy i realizuje program Liceum,

b)zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

c)podejmuje uchwały w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

d)opiniuje propozycje Dyrektora w sprawie przyznanie stypendiów, nagród i ukaranie uczniów, w tym skreślenia z listy uczniów,

e)opiniuje przyznanie uczniom indywidualnego toku lub programu nauczania.


5.Posiedzeniom Rady Pedagogicznej przewodniczy Dyrektor Liceum lub wyznaczony przez niego członek Rady Pedagogicznej.


6.Posiedzenia plenarne Rady Pedagogicznej odbywają się w miarę potrzeb.


7.Obrady Rady Pedagogicznej są tajne i protokołowane.


8.Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.


9.Rada Pedagogiczna akceptuje zarządzenia Dyrektora Liceum, a w szczególności zarządzenia o dyscyplinarnym skreśleniu z listy uczniów Liceum, nagradzania lub ukarania ucznia, jeżeli wcześniej wniosek o nagrodzeniu lub ukaraniu ucznia nie został przez Rade Pedagogiczną przedstawiony.


10.Do realizacji swoich zadań Rada Pedagogiczna może powoływać komisje i zespoły oraz określać zakres i tryb ich prac. Przewodniczącego zespołu powołuje Dyrektor Liceum.


§ 6.


Rada Rodziców


1.Rada Rodziców jest organem reprezentującym społeczność rodziców.


2.Rada Rodziców jest organem doradczyni, współpracującym z Dyrektorem Liceum i Radą Pedagogiczna.


3.Zasady wyboru przedstawicieli do Rady Rodziców i tryb pracy Rady określa jej regulamin.


4.Rada Rodziców ma prawo do:

a)ustalonych na drodze porozumienia z Dyrektorem Liceum spotkań z nim
a w szczególnych przypadkach również z Radą Pedagogiczną,

b)występowania do Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

c)organizowania, uroczystości szkolnych, wyjazdów, wycieczek, obozów itp.


5.W sytuacjach spornych Rada Rodziców składa Dyrektorowi wniosek na piśmie wraz z uzasadnieniem. W takim przypadku Dyrektor zobowiązany jest do rozpatrzenia wniosku i podjęcia decyzji w terminie 14 dni od daty jego przedłożenia.


6.Rada Rodziców obowiązana jest do:

a)współdziałania z Dyrektorem Liceum i Radą Pedagogiczną w celu ochrony prestiżu i utrzymania wysokiego poziomu nauczania w Liceum,

b)wspomagania wysiłków organizacyjnych i inwestycyjnych Liceum służących jego celom statutowym.


§ 7.


Rada Liceum


1.W Liceum może działać Rada Liceum.


2.Zasady wyboru, tryb pracy określa odrębny regulamin.


3.Organizowanie działalności wymaga porozumienia z Dyrektorem Liceum.


§ 8.


Samorząd Uczniowski


1.Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie Liceum.


2.Zasady wyboru organów Samorządu oraz tryb pracy Samorządu Uczniowskiego określa odrębny regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Liceum.


3.Samorząd Uczniowski ma prawo organizowania działalności kulturalnej, sportowej
i innej zgodnie z potrzebami uczniów i własnymi możliwościami organizacyjnymi.


4.Organizowanie działalności wymaga porozumienia z Dyrektorem Liceum.Rozdział IV

Społeczność Liceum§ 9.


Uczniowie Liceum


1.Uczniowie Liceum są podmiotem Liceum i stanowią najważniejszą część społeczności szkolnej.


2.Uczniowie mają prawo do:

a)poszanowania godności, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją, innymi przejawami patologii społecznej oraz bezpiecznych warunków nauki,

b)właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy,

c)zindywidualizowanej nauki w klasach i zespołach gwarantujących wysoki poziom nauczania,

d)wszechstronnego rozwijania zdolności, talentów i zainteresowań,

e)sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,

f)opieki wychowawczej i korzystania z opieki psychologicznej,

g)aktywnego uczestniczenia i współorganizowania życia Liceum,

h)powoływania Samorządu Uczniowskiego i organizacji współpracujących
z Dyrektorem Liceum i Rada Pedagogiczną.


3.Uczniowie są obowiązani do:

a)godnego reprezentowania Liceum,

b)udziału i systematycznego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych,

c)przestrzegania porządku szkolnego, dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo własne
i innych uczniów,

d)przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej oraz poza Liceum,

e)poszanowania mienia szkolnego i prywatnego oraz dbałości o ład i porządek
w Liceum.


4.Uczeń może zostać wyróżniony lub nagrodzony za:

a)dobre zachowanie,

b)rzetelny i sumienny stosunek do nauki i obowiązków szkolnych,

c)odpowiedzialną realizacje podjętych zadań,

d)osiągnięcia przynoszące dobro szkole.


5.Wyróżnienia, nagrody mogą wyrażać się w formie:

a)podniesienia oceny z zachowania,

b)pochwały ustnej (indywidualnej, wobec klasy lub szkoły),

c)pochwały pisemnej (w formie listu pochwalnego, dyplomu, wpisu do dokumentów),

d)nagrody rzeczowe,

e)udziału w wycieczce, obozie.


6.Wobec ucznia, który świadomie narusza obowiązujące zasady postępowania będą wyciągnięte następujące konsekwencje:

a)upomnienie indywidualne,

b)nagana (wobec klasy, szkoły, z wpisaniem do akt),

c)obniżenie oceny z zachowania,

d)odebranie prawa do wycieczki lub innej imprezy klasowej,

e)zawieszenie w prawach ucznia,

f)usunięcie ze szkoły.


7.Uczeń może być skreślony z listy uczniów Liceum za ciężkie przewinienia dyscyplinarne a w szczególności:

a)działania godzące w dobre imię szkoły i jej katolicki charakter,

b)kradzież mienia szkolnego lub osobistej nauczycieli, uczniów i innych pracowników,

c)spożywanie napojów alkoholowych, narkotyków, palenie papierosów,

d)szczególnie aroganckie zachowania w stosunku do pracowników szkoły,

e)poważne zakłócenia porządku publicznego poza szkołą, udokumentowane przez organy do tego powołane,

f)inne czyny o szczególnej szkodliwości etyczno-moralnej i wychowawczej.


8.Skreślenia z listy uczniów dokonuje Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.


9.Uczeń ma prawo wniesienia odwołania do organu prowadzącego lub Kuratora Oświaty.


§ 10.


Nauczyciele i wychowawcy


1.Nauczycielem Liceum jest osoba, z którą Dyrektor Liceum podpisał umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną powierzając jej obowiązki nauczyciela lub osoba prowadząca samodzielną działalność edukacyjną, z którą Dyrektor podpisał umowę na nauczanie w Liceum.


2.Prawa i obowiązki nauczycieli i wychowawców określają przepisy Kodeksu Pracy, Ustawa o Systemie Oświaty z dnia l września 1991r. z późniejszymi zmianami, ustawa z dnia 26 stycznia 3 982 r. - Karta Nauczyciela (artykuły: 6, 46, 50, 51, 59, 83 ust 2 i 3, 86, 88, 89, 90, 91).


3.Nauczyciele są obowiązania do:

a)odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć obowiązkowych, nieobowiązkowych i pozalekcyjnych oraz obozów i wycieczek szkolnych,

b)troski o dobro ucznia, poszanowania jego godności oraz podmiotowego traktowania ucznia,

c)dbałości o prestiż i wysoki poziom nauczania w Liceum,

d)realizowania programów nauczania zgodnie z planem pracy Liceum i podstawami programowymi zatwierdzonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,

e)wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

f)bezstronności i obiektywizmu w ocenianiu uczniów,

g)przeprowadzania lekcji z tygodniowym rozkładem zajęć określonym przez Dyrektora,

h)wykonywana obowiązków dydaktyczno-opiekuńczych powierzonych przez Dyrektora w określonym roku szkolnych,

i)pełnienia dyżurów na przerwach zgodnie z harmonogramem określonym przez Dyrektora,

j)opracowania na piśmie nauczania przedmiotu na każdy semestr roku szkolnego,

k)rzetelnego prowadzenia dokumentacji dydaktycznej Liceum,

l)uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

m)bieżącego informowania rodziców uczniów o postępach w nauce oraz informowania ich o grożących ocenach niedostatecznych najpóźniej na miesiąc przed końcem okresu lub roku szkolnego,

n)doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swojej wiedzy oraz wprowadzania autorskich programów służących lepszemu wykształceniu
i wychowaniu uczniów,

o)dbałości o pomoce dydaktyczne i majątek Liceum,

p)dotrzymania tajemnicy obrad Rady Pedagogicznej.


4.Nauczyciele mają prawo do:

a)warunków pracy umożliwiających realizację programu dydaktyczno wychowawczego Liceum,

b)podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zgłaszania i realizowania autorskich programów nauczania.


§ 11.


1.Wyznaczeni przez Dyrektora Liceum nauczyciele pełnia funkcje wychowawcy klasy.


2.Do obowiązków wychowawcy należy sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami klasy, a w szczególności:

a)tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi uczniów i procesowi uczenia się,

b)integrowanie społeczności klasy,

c)rozwiązywanie konfliktów w klasie.


3.Wychowawca klasy realizuje swoje zadania przez:

a)indywidualną opiekę nad każdym wychowankiem,

b)planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i rodzicami różnych form życia zespołowego, rozwijających jednostki i klasę,

c)ustalanie treści i form zajęć na godzinach przeznaczonych przez Dyrektora Liceum do dyspozycji wychowawcy,

d)koordynowanie działań wychowawczych z innymi, nauczycielami uczącymi jego klasę,

e)utrzymywanie kontaktów z rodzicami uczniów, informowanie ich
o niepowodzeniach i problemach szkolnych i współdziałanie z nimi
w wychowaniu.


4.Wychowawca wystawia oceny z zachowania ucznia i informuje o nich uczniów nie później niż tydzień przed radą klasyfikacyjną.


5.Wychowawca prowadzi zebrania z rodzicami uczniów klasy.

6.Wychowawca odpowiada za bieżącą dokumentację klasy, tj. za prawidłowość wpisów do dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen uczniów oraz wypełnia świadectwa szkolne uczniów.


§ 12.


Rodzice


1.Rodzice uczniów Liceum mają prawo do:
a)utworzenia Rady Rodziców, udziału w pracy Rady Liceum,

b)znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno wychowawczych na poszczególnych poziomach nauczania Liceum,

c)znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

d)otrzymywania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowaniu, postępów w nauce i przyczyn niepowodzeń szkolnych,

e)uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

f)wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Liceum,

g)znajomości wszystkich regulaminów wewnętrznych obowiązujących w Liceum,

h)stałych spotkań z nauczycielami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.


Rozdział V

Organizacja pracy Liceum§ 13.


1.Liceum jest trzyletnim liceum ogólnokształcącym.

2.Terminy rozpoczynania zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

3.Kształcenie w Liceum odbywa się w oparciu o szkolny zestaw programów nauczania.

4.Liceum realizuje profil proakademicki.

5.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.

6.Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział klasowy liczący maksimum 26 uczniów.

7.Oddziały są dzielone na grupy na zajęciach z języków obcych, informatyki i w-f.

8.Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora Liceum z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

9.Uczniem klasy pierwszej Liceum jest absolwent gimnazjum jeżeli:

a)przedłoży świadectwo ukończenia gimnazjum,

b)złoży inne wymagane dokumenty,

c)zgadza się na respektowanie i szacunek dla zasad i wartości proponowanych przez Liceum.

10.Uczniowie przyjmowani są przez Dyrektora.

11.W przypadku większej liczby zgłoszeń niż to wynika z możliwości lokalowych
o przyjęciu decyduje komisja w składzie: Dyrektor szkoły, przedstawiciel organu prowadzącego, przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

12.Podstawową formą pracy Liceum są prowadzone w systemie lekcyjnym, obowiązkowe zajęcia lekcyjne, zajęcia lekcyjne fakultatywne, nadobowiązkowe zajęcia lekcyjne.

13.Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych, w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym planie nauczania.

14.Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalanie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz modyfikowanie w miarę potrzeb.

15.Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne problemowo-zadaniowe, których pracą kieruje powołany przez Dyrektora przewodniczący.

16.Do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie zapewnia:
a)pomieszczenia do nauki z wyposażeniem,

b)bibliotekę,

c)zespół urządzeń sportowych,

d)pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i inne niezbędne dla realizacji.


17.Biblioteka szkolna służy:

a)realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,

b)realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,

c)doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela,

d)wspieraniu rodziców w wypełnianiu zadań wychowawczych,

e)wypełnianiu innych zadań szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami.


18.Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel, któremu powierzono to zadanie.


19.Nauczyciel bibliotekarz:

a)sporządza regulamin biblioteki, który zatwierdza Dyrektor,

b)gromadzi i opracowuje zbiory,

c)prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w zakresie edukacji czytelniczej.


Rozdział Va

Ocenianie wewnątrzszkolne§ 13a.

1. Uczniowie oceniani są zgodnie z przepisami Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku (Dz. U Nr 2007 Nr 83 poz. 562, z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

2. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.

3. Każdy z nauczycieli prowadzący obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne opracowuje własne przedmiotowe kryteria oceniania zawierające wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

4. Sformułowane przez nauczycieli wymagania edukacyjne zamieszczane są na stronie internetowej szkoły nie później niż 3 tygodnie po rozpoczęciu danych zajęć w celu umożliwienia do zapoznania się z nimi rodzicom i uczniom.

5. Informacja, o której mowa w ust 4 zawiera ponadto:
1) określenie sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
2) warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna.

6. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;


§ 13b

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

2. Oceny bieżące i klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wpisywane są do dziennika lekcyjnego według następującej skali i zasad:

1) Skala:
Celujący 6
Bardzo dobry 5
Dobry 4
Dostateczny 3
Dopuszczający 2
Niedostateczny 1.

2) Zasady:

a. Stopień celujący: otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykraczają poza zakres wymagań edukacyjnych określonych podstawą programową, uczeń samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, z powodzeniem uczestniczy w zawodach, konkursach i olimpiadach,

b. Stopień bardzo dobry: otrzymuje uczeń, którego poziom kompetencji pozwala na swobodne i samodzielne rozwiązywanie problemów edukacyjnych w zakresie trudności nietypowych,

c. Stopień dobry: otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności w stopniu pozwalającym na sprawne posługiwanie się nimi podczas samodzielnego rozwiązywania problemów edukacyjnych w typowych sytuacjach,

d. Stopień dostateczny: otrzymuje uczeń, którego poziom kompetencji ma charakter częściowy z widocznymi brakami w rozumieniu związków zachodzących pomiędzy elementami zdobytej wiedzy i umiejętności, problemy o średnim stopniu trudności rozwiązuje z pomocą nauczyciela,

e. Stopień dopuszczający: otrzymuje uczeń, którego poziom kompetencji wymaga ciągłej pomocy nauczyciela, ale braki nie przekreślają możliwości zdobycia przez ucznia podstawowych wiadomości i umiejętności w trakcie dalszej nauki.

f. Stopień niedostateczny: otrzymuje uczeń, który nie posiada wiedzy i umiejętności umożliwiających kontynuowanie nauki na wyższym poziomie.

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.


§ 13c

1. Ocenianie bieżące uczniów dokonywane jest systematyczne, obejmuje formy ustne i pisemne oraz działania praktyczne.

2. W ciągu semestru uczeń powinien uzyskać następujące minimalne ilości ocen bieżących:
1) 3 oceny bieżące, w przypadku przedmiotu, z którego zajęcia odbywają się raz w tygodniu;
2) 4 oceny bieżące, w przypadku przedmiotu, z którego zajęcia odbywają się dwa raz w tygodniu;
3) więcej niż 4 oceny bieżące, w przypadku przedmiotu, z którego zajęcia odbywają się więcej niż dwa razy w tygodniu.

3. Bieżące oceny można opatrywać datą ich wystawienia.

4. Przy ocenianiu bieżącym jako informacji pomocniczej można używać znaków „+” i „–”. Szczegółowe zasady ich używania nauczyciele określają w przedmiotowych kryteriach oceniania.

5. Wpisy do dziennika powinny zawierać informację, za co wystawione zostały oceny (np. odpowiedź, sprawdzian, zadanie domowe itp.) zgodnie z przedmiotowymi kryteriami oceniania.

6. Działania uczniów obejmujące treści i kompetencje z zakresu różnych przedmiotów (np. projekty edukacyjne) mogą być oceniane przez nauczycieli wszystkich przedmiotów, których dotyczą, w sposób uzgodniony przez zainteresowanych nauczycieli, zgodny z treścią niniejszego regulaminu.


§13d

1. Pisemne prace uczniów obejmujące zakres materiału z co najmniej czterech jednostek lekcyjnych określamy jako prace kontrolne.

2. Do obowiązków ucznia należy uczestniczyć w każdej pisemnej pracy kontrolnej.

3. W przypadku nieobecności, uczeń zobowiązany jest w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu napisać pracę w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

4. Nauczyciel ma obowiązek poinformowania uczniów o planowanej pracy kontrolnej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Uczniowie nieobecni na lekcji w chwili przekazywania tej informacji powinni dowiedzieć się od kolegów o terminie i zakresie pracy kontrolnej.

5. W ciągu dnia może być tylko jedna praca kontrolna, a w tygodniu maksymalnie trzy.

6. W przypadku przedmiotów nauczanych w wymiarze większym niż jedna godzina tygodniowo, nie przeprowadza się prac kontrolnych w dniach następujących bezpośrednio po dniach, w których po lekcjach odbywają się imprezy ogólnoszkolne.

7. Zasady określone w ust. 2-7 mają mieć również zastosowanie do prac kontrolnych rozumianych zgodnie z ust.1 przeprowadzanych w formie ustnej lub działań praktycznych.


§ 13e

1. W przypadku co najmniej całodziennej uczeń może być zwolniony z obowiązku przygotowania się do zajęć odbywających się w pierwszym dniu jego obecności tylko z tych przedmiotów, których nieobecność dotyczy. Zwolnienie nie obejmuje wcześniej zapowiedzianych prac kontrolnych i zadań.

2. Po dłuższej nieobecności uczeń ma prawo do indywidualnego uzgodnienia z nauczycielami sposobu nadrobienia zaległości z zajęć, na których był nieobecny.


§ 13f

1. Uczeń ma prawo do poprawy ocen z prac kontrolnych w terminie do 2 tygodni od daty uzyskania informacji o jej otrzymaniu.

2. Nieobecność nauczyciela lub ucznia w szkole powoduje przedłużenie terminu poprawy o czas tej nieobecności.

3. Szczegółowe zasady ponownej kontroli wiedzy i umiejętności określa nauczyciel zgodnie z przedmiotowym regulaminem oceniania.


§ 13g

1. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom na podstawie
1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych;
2) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
3) opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub innej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 2);
4) na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 2), dla ucznia nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole.


§ 13h

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

2. Jeżeli okres zwolnienia z zajęć, o których mowa w ust. 1 uniemożliwia wystawienie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej odnotowuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

3. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.

4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.


§ 13i

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

2. Podczas oceniania zachowania uczniów należy uwzględnić w szczególności:
1) § 15 Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych wraz z późniejszymi zmianami;
2) Statut Szkoły;
3) Program Wychowawczy Szkoły.

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

4. Ocena z zachowania odnosi się do postawy ucznia w szkole i poza nią.

5. Ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

6. Kontrolę frekwencji uczniów prowadzi wychowawca klasy.

7. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach dokonują rodzice osobiście lub poprzez wpis w zeszycie korespondencji. Uczeń powinien przedstawić je wychowawcy w terminie do 7 dni licząc od ostatniego dnia nieobecności.

8. Uwagi pozytywne i negatywne dotyczące zachowania uczniów, wpisywane są przez nauczycieli do klasowego zeszytu uwag, dołączonego do dziennika lekcyjnego danej klasy.


§ 13j

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.


2. Ocenianie zachowania uczniów dokonywane jest w sześciu sferach nawiązujących do Programu Wychowawczego Szkoły:

1) Szanujemy imię Boże, nie uczestniczymy w tym, co je obraża;

2) Mówmy prawdę;

3) Dbamy o czystość obyczajów;

4) Szanujemy innych;

5) Chcemy się rozwijać i pomagamy w tym innym;

6) Frekwencja.


3. Określa się następujące pozytywne wzorce zachowania w zakresie poszczególnych sfer:

1) Szanujemy imię Boże, nie uczestniczymy w tym, co je obraża
Uczeń:
a) zachowuje odpowiednią postawę podczas wspólnej modlitwy, uczestniczy w niej;
b) okazuje radość i dumę z bycia chrześcijaninem;
c) podejmuje stałe zaangażowanie w życie religijne parafii, szkoły, wspólnoty;
d) szanuje przedmioty kultu, osoby duchowne;
e) właściwie zachowuje się w kościele, podczas uroczystości religijnych, na cmentarzu;
f) stara się poszerzać swą wiedzę religijną i kierować się nią w codziennym życiu.

2). Mówimy prawdę
Uczeń:
a) dotrzymuje słowa, obietnic, terminów, umów;
b) ma odwagę wystąpić w obronie prawdy, nie ulega manipulacji;
c) umie przyznać się do błędu, ma odwagę ponieść konsekwencje swoich złych zachowań;
d) nie ściąga podczas prac kontrolnych, nie odpisuje zadań, nie korzysta z podpowiedzi;
e) prezentuje jasną, czytelną postawę, nie kombinuje.

3) Dbamy o czystość obyczajów
Uczeń:
a) rozumie i akceptuje znaczenie czystości dla rozwoju i szczęścia człowieka;
b) ubiera się stosowanie do okoliczności, myśląc o czystości innych;
c) wykazuje kulturę osobistą i ma odwagę reagować na niewłaściwe zachowania innych;
d) potrafi dobrze się bawić, ma świadomość wartości powstrzymywania się od używek;
e) przejawia szacunek do własnego ciała, zachowuje godność istoty ludzkiej;
f) używa języka wolnego od wulgaryzmów, dwuznaczności.

4) Szanujemy innych
Uczeń:
a) odnosi się z szacunkiem do innych osób (starszych, gości, nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów) poprzez odpowiedni język, gesty, strój;
b) szanuje cudzą własność, pracę, poglądy;
c) potrafi okazać wdzięczność, umie przeprosić;
d) nie mówi źle o innych dla własnej satysfakcji, nie wywyższa się, potrafi zapanować nad swymi emocjami;
e) szanuje czas innych, nie spóźnia się, nie zakłóca zajęć;
f) potrafi zareagować na cudzą krzywdę,

5) Chcemy się rozwijać i pomagamy w tym innym
Uczeń:
a) rozwija swoje talenty, szuka ideałów, wzorców do naśladowania;
b) angażuje się w dodatkowe zadania i obowiązki;
c) aktywnie uczestniczy w zajęciach, podejmuje pracę w grupie, wspiera działania innych;
d) prezentuje postawę otwartą, koleżeńską;
e) rzetelnie pracuje, sumiennie wypełnia swoje obowiązki;
f) identyfikuje się ze szkołą, wspólnotą, do której należy, godnie reprezentuje je na zewnątrz; g) jest wrażliwy na potrzeby innych, potrafi dyskretnie i z szacunkiem pomagać, nie oczekując wdzięczności,

6) Frekwencja
Jeśli uczeń:
a) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień, usprawiedliwienia przynosi w regulaminowym terminie – 3 pkt.;
b) ma nie więcej niż 3 nieusprawiedliwionych nieobecności, ma nie więcej niż 5 spóźnień – 2 pkt.;
c) ma nie więcej niż 10 nieusprawiedliwionych nieobecności, ma nie więcej niż 10 spóźnień – 1 pkt;
d) ma więcej niż 10 spóźnień lub więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych – 0 pkt.

4. Ilości nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień podane w p.3.6 odnoszą się do jednego okresu klasyfikacyjnego (semestru). Przy ustalaniu oceny bieżącej lub rocznej należy stosować je zachowując odpowiednie proporcje.

5. Uwzględniając opinię uczniów, analizę dokumentacji dotyczącej zachowania i frekwencji uczniów (zeszyt uwag, dziennik lekcyjny i zajęć dodatkowych) oraz wyniki własnych obserwacji nauczyciel co najmniej 3 razy podczas semestru dokonuje bieżącej oceny zachowanie ucznia w zakresie poszczególnych sfer przyznając 0-3 pkt. w każdej uwzględniając zapisy p. 3 i 4. Po zsumowaniu punktów z wszystkich sfer przelicza je na ocenę.

6. Zasady przeliczenia punktów na oceny:
18 – 17 pkt. wzorowe
16 – 13 pkt. bardzo dobre
12 – 10 pkt. dobre
9 – 7 pkt. poprawne
6 – 3 pkt. nieodpowiednie
2 – 0 pkt. naganne.

7. Uwzględniając wystawione w sposób określony w pkt. 1-6 oceny bieżące wychowawca ustala propozycje ocen klasyfikacyjnych, które przedstawia do konsultacji nauczycielom uczącym w danym oddziale. Nauczyciele wpisują własne propozycje ocen w tabeli przygotowanej przez wychowawcę. W przypadku istotnych rozbieżności miedzy propozycją wychowawcy a propozycjami nauczycieli, wychowawca powinien uzyskać od nich dodatkowe informacje na temat zachowania ucznia.

8. Po konsultacji z nauczycielami, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem konferencji klasyfikacyjnej przedstawia propozycje ocen uczniom.

9. Uwzględniając opinię klasy i ewentualne uwagi ocenianego ucznia, wychowawca wystawia ocenę śródroczną lub roczną.

10. Ocena ta nie musi być średnią ocen bieżących, zwłaszcza może być obniżona w stosunku do ocen cząstkowych jeśli uczeń w szczególnie drastyczny sposób naruszył obowiązujące w szkole zasady.

11. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

12. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem § 13n.


§ 13k

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców lub prawnych opiekunów.

2. Na wniosek rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w następujący sposób:
1) na wniosek złożony w formie ustnej uzasadnienie ma formę ustną;
2) w przypadku wniosku mającego formę pisemną uzasadnienie przyjmuje formę pisemną.

3. W przypadku wniosku składanego przez ucznia, uzasadnienie oceny przyjmuje formę ustną. Wniosek może być złożony nie później niż tydzień od podania informacji o jej wystawieniu.

4. Uzasadnienia, o których mowa w ust 2 zawierają w szczególności informacje dotyczące:
1) badanych kompetencji;
2) stosowanych zasad ustalania oceny;
3) osiągniętych przez ucznia wyników.

5. Spotkania z rodzicami mające na celu przekazanie informacji o ocenach uczniów i organizowane są nie rzadziej niż 3 razy w roku.

6. Informacje o wynikach klasyfikacji śródrocznej przekazywane są podczas spotkań rodziców z wychowawcą klasy na pierwszym spotkaniu po klasyfikacji.

7. Rodzice mogą uzyskać bieżące informacje w każdym czasie na zasadach i w terminie ustalonych z wychowawcą klasy lub nauczycielem.

8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom na terenie szkoły i na zasadach ustalonych przez wychowawcę klasy lub właściwego nauczyciela.


§ 13l

1. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w styczniu nie później niż 15, a roczną w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych danego roku szkolnego.

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.

4. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

5. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych uwzględnia w szczególności oceny prac kontrolnych.

7. O zamiarze wystawienia ocen niedostatecznych na koniec roku rodzice lub prawni opiekunowie zostają powiadomieni przez wychowawcę listem poleconym lub osobiście (z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia informacji) nie później niż na miesiąc przed terminem klasyfikacji.

8. Informacja o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub z zachowania przekazywana jest uczniom i za ich pośrednictwem rodzicom nie później niż na tydzień przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

9. Informacja o której mowa w p. 8 przekazywana jest na zajęciach lekcyjnych i potwierdzona wpisem do dziennika.

10. Uczniowie nieobecni na zajęciach, na których podano proponowane oceny klasyfikacyjne zobowiązani są do indywidualnego kontaktu z nauczycielem w celu uzyskania informacji o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych.

11. Nauczyciel zobowiązany jest do ustalenia i wpisania do dziennika długopisem oceny klasyfikacyjnej najpóźniej na dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

12. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna ucznia z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem § 13n.

13. Tak ustalona ocena może być zmieniona z zastrzeżeniem § 13o ust 1 i 2.


§ 13m

1. Uczeń, który:
1) legitymuje się udziałem we wszystkich pracach kontrolnych;
1) nie ma godzin nieusprawiedliwionych za dany okres klasyfikacyjny;
2) ma co najmniej jedną ciągła przerwę w zajęciach trwającą dwa tygodnie;
3) różnica pomiędzy oceną proponowaną przez nauczyciela, a oceną wyższa o którą ubiega się uczeń wynosi tylko jeden stopień,
może ubiegać się o zmianę proponowanej oceny.

2. Uczeń który nie naruszył w sposób rażący obowiązujących zasad współżycia szkolnego może ubiegać się o zmianę proponowanej oceny zachowania, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Uczeń ubiegający się zmianę proponowanej oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania składa na ręce wychowawcy umotywowany wniosek.

4. Zmiana proponowanej oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych odbywa się po uprzednim uzupełnieniu braków w umiejętnościach i wiadomościach wynikających z nieobecności ucznia na zajęciach na zasadach określonych przez danego nauczyciela.

5. Warunkiem uzyskiwania wyższej oceny niż proponowana ocena z zachowania, jest uzyskanie poręczenia co najmniej dwóch nauczycieli uczących w danym oddziale o zasadności zmiany oceny zachowania.


§ 13n

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. W przypadku stwierdzenia, że ocena roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w terminie do 5 dni, w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych — przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczna ocenę klasyfikacyjna zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

4. Szczegółowe zasady działania komisji w tym sposób prowadzenia dokumentacji określa rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów ocenia i klasyfikowania uczniów.
5. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 13o ust. 1.


§ 13o

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2. Termin egzaminu poprawkowego ustala dyrektor szkoły, z tym że termin ten ustalany jest na ostatni tydzień ferii letnich.

3. Zasady działania komisji określa rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów ocenia i klasyfikowania uczniów.


§ 13p

1. Dla uczniów, którzy zgodnie z §17 Rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 roku zdawać będą egzaminy klasyfikacyjne ze względu na liczbę opuszczonych lekcji uniemożliwiającą wystawienie oceny ustala się, że jeżeli nie występują przeszkody wynikające ze stanu zdrowia ucznia lub innych sytuacji losowych egzaminów powinien być przeprowadzony nie później niż w przedostatnim dniu zajęć dydaktycznych-wychowawczych w danym roku szkolnym.

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel uczący przedmiotu, z którego uczeń nie był klasyfikowany w obecności, wskazanego przez dyrektora, nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

3. Wyniki egzaminu klasyfikacyjnego zatwierdza Rada Pedagogiczna.

4. Uczeń nieklasyfikowany na koniec roku szkolnego nie otrzymuje świadectwa, które wystawione zostaje po zatwierdzeniu wyniku egzaminu przez Radę Pedagogiczną.

5. Uczeń, który w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego na koniec roku szkolnego uzyskał ocenę niedostateczną, nie uzyskuje promocji z zastrzeżeniem § 13o.

6. Nie przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym terminie oznacza uzyskanie oceny niedostatecznej. Jeśli wystąpiła poważna przeszkoda uniemożliwiająca przystąpienie do tego egzaminu Rada Pedagogiczna może na wniosek rodziców ucznia ustalić dodatkowy termin egzaminu klasyfikacyjnego.


§ 13r

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę zachowania.

3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

5. Uczeń kończy liceum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, z uwzględnieniem, że uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2.

6. Uczeń kończy liceum, z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii lub etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.


§ 13q

1. W szkole przeprowadza się egzaminy maturalne zgodnie z przepisami określonymi w rozdziale V Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku (Dz. U Nr 2007 Nr 83 poz. 562, z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.Rozdział VI

Zasoby materialne Liceum§ 14.


1.Zasoby materialne Liceum pochodzą z:

a)dotacji jednostek samorządu terytorialnego; dotacja podlega rozliczeniu,

b)dobrowolnych wpłat rodziców, uczniów,

c)zapisów, darowizn, dotacji, subwencji,

d)środków przeznaczonych przez organ prowadzący.


2.Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.Rozdział VII

Postanowienia końcowe§ 15.


1.Statut Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Doliny Strugu w Chmielniku jest nadawany i zmieniany przez organ prowadzący Liceum.


§ 16.


1.Liceum posługuje się pieczęciami urzędowymi z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęciami zwykłymi.Copyright © 2005
by Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu w Chmielniku
Wszelkie prawa zastrzeżone.