Public Comprehensive School of the Strug Valley
in Chmielnik
Stypendium w Gimnazjum

Regulamin przyznawania stypendium naukowego w Społecznym Gimnazjum Doliny Strugu w Chmielniku


I.Postanowienia ogólne.

1.Stypendium naukowe w Społecznym Gimnazjum Doliny Strugu w Chmielniku udziela się uczniowi osiągającemu bardzo dobre wyniki w nauce i prezentującemu godną postawę. Ma ono służyć zmotywowaniu uczniów do dalszej solidnej pracy, jak również ma wspomóc ich materialnie w osiąganiu sukcesów edukacyjnych.

2.Stypendium naukowe w SGDS przyznaje uczniom Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy ucznia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

3.Wniosek o przyznanie stypendium zgłasza Dyrektorowi szkoły wychowawca ucznia najpóźniej dwa dni po każdym klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

II.Warunki przyznania stypendium naukowego.

4.Stypendium naukowe może otrzymać uczeń SGDS spełniający łącznie następujące warunki:
a)podczas klasyfikacji śródrocznej lub końcoworocznej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych, w których uczestniczył w danym semestrze średnią ocen co najmniej 4,5 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
b)bierze czynny udział w pracach na rzecz szkoły lub działa systematycznie w jednej z form pracy pozalekcyjnej.

5.Wysokość stypendium naukowego jest uzależniona od średniej ocen, o której mowa w pkt 4. w sposób przedstawiony w Tabeli 1.


Średnia ocen Wysokość stypendium naukowego w złotych
Od 4,50 do 4,74
30
Od 4,75 do 4,99
60
Od 5,00 do 6,00
100

6.Stypendium przyznaje się na okres jednego semestru i wypłacane jest jednorazowo przez Dyrektora szkoły w gotówce do 10-go dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym przyznano stypendium.

III.Postanowienia końcowe.

7.W szczególnych przypadkach Dyrektor szkoły w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim może dokonać zmiany wysokości stypendium lub jego zawieszenia.

8.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 IX 2007r.The principles of granting the scholarships in
Społeczne Liceum Ogólnokształce Doliny Strugu in Chmielnik


  1. The right to apply for a schorlarship have students of Społeczne Licem Ogólnokształcace Doliny Strugu in Chmielniku, who received the marks average of at least 4,40 and have the behaviour mark not less that good.

  2. The scholarship is granted by the headmaster after considering the student’s application.

  3. The scholarship is counted after the end of the semetre and its amount depends on the student’s mark average in that particular term. The average includes marks from obligatory as well as non-obligatory subjects.

  4. Student receives the scholarship at the beggining of every month, starting with the next month since the firts mid-term clasification or end-of–the-term clasification, in which he fulfilled the necessary requirements.


The scholarship rates are illustrated in the following chart:

The marks average from all subject in a teaching term The scholarship amount per a month
Over 4,50 to 4,75 30 zł
Over 4,75 to 5,00 50 zł
Over 5,00 to 5,25 90 zł
Over 5,25 to 5,50 140 zł
Over 5,50 to 6,00 200 złCopyright © 2005
by Public Comprehensive School of the Strug Valley in Chmielnik
All rights reserved.